Lexicon / execution

Douglas Edric Stanley

2003.06.14