Lexicon / encapsulation

Douglas Edric Stanley

2005.03.12